Polyver Sweden - Vinterstövlar - Allmänna villkor
ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor för Polyver webshop.

1. TILLÄMPNING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

Dessa allmänna villkor gäller för försäljning och leverans av produkter till kunden via webbshopen. Kunden accepterar uttryckligen dessa allmänna villkor vid ingående av ett avtal med säljaren.

Avvikelser från bestämmelserna i dessa allmänna villkor får endast ske med föregående skriftligt godkännande från säljaren, i vilket fall de övriga bestämmelserna i dessa allmänna villkor förblir i kraft.

Säljaren har rätt att ändra dessa allmänna villkor och innehållet i webbshopen utan föregående meddelande. De då och då skiftande nuvarande allmänna villkoren finns tillgängliga på säljarens webbplats.

2. DEFINITIONER

I dessa allmänna villkor ska följande villkor vara aktiverade. Dessa termer ska betyda:

Avtal - betyder alla avtal för försäljning/köp som ingås mellan säljaren och kunden i samband med en organiserad distansförsäljning via webbplatsen och som dessa allmänna villkor och avtal utgör en integrerad del av.

Kund - en fysisk person som inte agerar inom ett yrke eller företag som ingår ett distansavtal med säljaren eller en fysisk person som utövar ett yrke eller företag som ingår ett distansavtal med säljaren.

Allmänna villkor - betyder dessa allmänna villkor för köp från webbshopen.

Produkt (er) - avser stövlar och tillhörande tillbehör som tillverkats av säljaren och köpts av en kund av eller via Polyvers webbshop ska eller bör levereras till kunden inom en överenskommen period, för vilken kunden ska betala ett visst pris;

Reflektionstid - avser två veckors period inom vilken kunden kan använda sin ångerrätt (Sw. Ångerrätt).

Ångerrätt - betyder kundens alternativ att återkalla avtalet inom reflektionsperioden.

Säljare - betyder B2W Sweden AB, reg. nr 556674-7530, Pilgrimcenter 110, 84058 Pilgrimstad, Sverige. Tel: +46 693 31323. E -post: info@polyversweden.se

Webshop - https://polyversweden.com, där säljaren marknadsför och säljer produkter till både nationella och internationella kunder.


3. LEVERANS

3.1 - Kunden ska ta emot de beställda produkterna inom 10 arbetsdagar från beställningsdatum. Om säljaren inte kan leverera den beställda produkten inom sådan tid, ska säljaren informera kunden om detta tillsammans med ett nytt leveransdatum.

3.2 - Fraktkostnader och kostnader relaterade till tull, tullar och försäkringar bärs av kunden.


4. BETALNING

4.1 - Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska kunden betala för produkterna med den betalningsmetod som valts i kassan.

4.2 - I händelse av att Kunden inte betalar full betalning i rätt tid kan Säljaren, i tillämpliga fall, avstå från leverans av den/de beställda Produkterna tills betalningen är gjord. Säljaren kan vägra att leverera ytterligare produkter som beställts av kunden.

4.3 - I avsnitten 4.2 och 4.3 kan säljaren kräva ränta enligt räntelagen (1975: 635) (Sw. Räntelagen) på försenad summa tills betalning sker. Kunden ansvarar också för kostnaderna för inkassoförfaranden.


5. ÅTGÄRDSRÄTT

Kunden har alltid rätt att returnera oanvända och oskadade produkter.

Han har 14 dagar från det datum då han mottog sin beställning för att returnera eller byta ut produkterna som köpts direkt från Polyver boots webbplats (http://shop.polyver-boots.com) och säljaren återbetalar sin ursprungliga betalningsmetod. Om kunden köpte Polyver -produkterna i en butik eller från andra webbplatser måste dessa produkter returneras till den ursprungliga butiken eller webbplatsen de köpte från. (Se butikens returpolicy)


6. GARANTI OCH DEFEKTER

6.1. - Säljaren garanterar att produkten som levereras under en period av 1 år från leveransdatum ska vara fri från material- och utföringsfel vid normal behandling och lagring av produkten, i överensstämmelse med produktinstruktioner som ibland tillgodoses av säljaren. Defekter orsakade av behandling/lagring som inte överensstämmer med produktinstruktionerna täcks inte i något fall av denna garanti.

6.2. - Om kunden hävdar att den levererade produkten är defekt och vill begära leverans av en ersättande produkt, ska kunden meddela säljaren skriftligt inom 2 veckor efter att ha mottagit produkten/produkterna. Sådant meddelande ska innehålla en fullständig beskrivning av defekterna för att säljaren ska kunna avgöra om kunden har rätt att få en ersättande produkt.

6.3. - Utöver vad som uttryckligen anges i avsnitt 6.1 ovan, ger Säljaren inga garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till, garantier om icke-intrång, äganderätt, patent, som alla uttryckligen frånsäger sig Säljaren och avstår från av kunden.

6.4. - Produktgarantin som anges i detta avsnitt 6 gäller endast en kund som har köpt produkter direkt från säljaren. Om inte annat föreskrivs av obligatoriska bestämmelser har köpare av produkter från kunden ingen rätt att framställa krav mot säljaren angående produkten/produkterna.


7. ONLINE RETURER OCH BYTE

För att vara berättigad till retur måste varan vara oanvänd och oskadad, i samma skick som kunden mottog den, med originaletiketterna kvar och i originalförpackningen. Tyvärr kan Polyver inte behandla anspråket om varorna inte är i originalskick. Vid modellbyte eller oönskad produkt är kunden ansvarig för att betala sina egna fraktkostnader för att returnera sin vara; fraktkostnader återbetalas inte.

Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som han använde för att göra det första köpet inom 14 dagar efter det att varan mottagits tillbaka.

7.1 Oönskade produkter - Vid utövandet av ångerrätten måste kunden returnera produkten i tid, med hjälp av returformuläret som ingår i paketet.

Hans återbetalning kommer att behandlas och en kredit kommer automatiskt att tillämpas på hans kreditkort eller ursprungliga betalningsmetod.

Fraktkostnader återbetalas inte. Han bör också överväga att använda en spårbar frakttjänst eller köpa fraktförsäkring. Polyver kan inte garantera att han kommer att få sin returnerade vara.

7.2 Byte - Om kunden vill byta storleken på sin produkt måste han returnera den i tid med hjälp av returformuläret som ingår i paketet. Så snart säljaren mottog och inspekterade sin retur och om villkoren ovan respekteras kommer Polyver att skicka honom den nya ordern. I detta fall erbjuder säljaren honom de nya fraktkostnaderna.

7.3 Defekta produkter - För att returnera dessa produkter ska kunden i första hand meddela detta skriftligen på customer.service@polyver-group.com, inom 2 veckor efter att ha mottagit produkten. Ett sådant meddelande ska innehålla en fullständig beskrivning med tydliga bilder av defekterna för att säljaren ska kunna avgöra om kunden har rätt att få en ersättande produkt.


8. BEGRÄNSNING AV ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

8.1 - Om inte annat avtalats mellan parterna, är de åtgärder som kunden kan få som en följd av säljarens brott mot skyldigheter enligt avtalet begränsade till vad som uttryckligen anges här. Kunden avstår härmed från anspråk för direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av säljarens brott mot skyldigheter enligt dessa allmänna villkor för försäljning av produkter, inklusive men inte begränsat till, förlust av faktiska eller förväntade vinster, förutom sådana krav som inte kan avstått från den obligatoriska tillämpliga lagbestämmelsen.

8.2 - Under alla omständigheter ska Säljaren befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra skyldigheter enligt avtalet, under denna period och i den utsträckning Säljarens vederbörliga utförande förhindras på grund av omständigheter som ligger utanför säljaren, såsom krig, krigiska fientligheter, mobilisering eller allmän militär uppmaning, inbördeskrig, brand, översvämning eller andra omständigheter av liknande betydelse. Om säljaren önskar åberopa en händelse av force majeure, ska säljaren omedelbart meddela kunden om påbörjandet och upphörandet av en sådan force majeure, om kunden inte kommer att ansvarsfri för eventuell bristande prestation genom sådan händelse av force majeure. Båda parter ska göra alla rimliga ansträngningar för att förhindra och minska effekten av eventuell bristande prestation som orsakas av en händelse av force majeure.


9. TILLKÄNNAGIVANDEN OCH SPRÅK

9.1 - Om inget annat överenskommits mellan parterna, ska varje meddelande, begäran, samtycke och annan kommunikation som ges av en part enligt dessa allmänna villkor (nedan kallat "tillkännagivande") vara på engelska eller svenska och anses vara giltigt och effektivt om det personligen delges den andra parten eller skickas med registrerat förbetalt flygpost till den andra partens kända adress.

9.2 - Ett tillkännagivande ska anses ha lämnats: a) vid personlig service: vid delgivning; b) vid förbetald rekommenderad post: senast tre dagar efter utskickningsdatumet;


10. UPPGIFT

Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till någon tredje part förutom med föregående skriftligt medgivande från Säljaren.


11. GÄLLANDE LAG

Dessa allmänna villkor för försäljning av produkter ska tolkas i enlighet med och styras av Sveriges lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.


12. DISPU TES

Parterna ska försöka lösa alla tvister i samband med detta avtal genom förhandlingar. Tvister kan lösas av Konsumentstyrelsen (Sw. Allmänna reklamationsnämnden [ARN]). Säljaren förbinder sig att följa besluten från Riksstyrelsen för konsumenttvister. Om en tvist inte löses på ovanstående sätt, ska en tvist avgöras av den lokala domstolen på den plats där svaranden har sin bostad


13. TÄVLINGAR I WEBSHOP OCH I SOCIALA MEDIER

Här kan du läsa de villkor som gäller för deltagande i Polyver Sweden tävling.

1. Deltagande
Genom att du laddar upp ett bidrag godkänner du ditt deltagande i tävlingen samt tävlingsvilkoren. För att ett tävlingsbidrag ska godkännas krävs att deltagaren är över 18 år eller har vårdnadshavarens godkännande för att delta i tävlingen. Genom att delta godkänner du att den angivna mailadressen får användas i marknadsföringssyfte. Anställda på Polyver Sweden AB och deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

2. Upphovsrätt
Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv skrivit bidraget och att det kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Polyver Sweden. Vid en sådan användning utgår ej någon ersättning till upphovsperson eller personer.

3. Notifiering
Vinnaren meddelas via mail efter tävlingens avslut. Om vinnaren inte har svarat på vinnarmailet inom fem dygn förbehåller vi oss rätten att utse en annan vinnare.

4. Ansvar
Tävlingen anordnas och ansvaras av Polyver Sweden AB. 840 58 Pilgrimstad.
cli-tech bubble technology

CLI-Tech är en unik teknologi inom tech-wear. Miljontals inkapslade luftbubblor som är perfekt kalibrerade ger överlägsen isolering och lätthet. CLI-tech gör våra produkter till de ultimata temperatur-anpassade kängorna för kalla tider. Vi tillverkar stövlarna lokalt i Jämtland, Sverige. Vi har inte tid med kalla fötter.  

COMFORT LIGHTNESS INSULATION